معرفی زنده نامان
 
مکان همایش : آذربایجان شرقی-تبریز-دانشگاه تبریز-تالاروحدت شماره 34753485_041